Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:
Formand Hanne Harby,
kasserer Sten Wulf-Andersen,
øvrige bestyrelsesmedlemmer er Leif Knakkergaard, Erik Valentin Harby og Ole Hemmningsen. 
Supleant: Rikke Wulf-Andersen

Vedtægter

§ 1. Foreningen er oprettet i henhold til lov om støtte til folkeoplysning og bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.

Foreningen er åben for alle der tilslutter sig foreningens formål

Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig.

 

§ 2. Foreningens navn er Bogø Fyr’s venner. Foreningen tegnes af formand og kasser og adr. er lig med formandens adr.

Formålet er folkeoplysning om og vedligeholdelse af Bogø Fyr. Det er desuden foreningens formål udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for foreningen.

 

§ 3. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

 

§ 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Alle deltagere har én stemme.

Generalforsamlingen udpeger en formand.

Generalforsamlingen skal vælge en bestyrelse, som efterfølgende konstituere sig selv.

Man vælges til bestyrelsen for 1 år med mulighed for genvalg

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Alle generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel.

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af den formand/bestyrelse eller

af et flertal af medlemmerne.

 

§ 5. Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af årsregnskab og beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af budget til godkendelse

4. Valg af formand

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

6. Eventuelt.

 

§ 6. Regnskabsåret følger kalenderåret. Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at

gennemgå foreningens bogføring og regnskab.

 

§ 7. Ved foreningens eventuelle opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af en

eventuel kassebeholdning. Denne kan dog kun anvises til almennyttige formål eller

returneres til de tilskudsgivende myndigheder.

 
   

 

Økonomisk støtte

Vi er meget glade for den økonomiske hjælp vi har modtaget, som hjælp til renovering af Bogø Fyr.
Vi har fået hjælp fra:
 
 
 
 
Fanefjord Sparekasse Fond
 
Bogø Grundlovsforening
 
Dagli´Brugsen Bogø
 
Private bidragsydere